Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tin tức sự kiện
UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cho 4 xã An toàn khu và Vùng An toàn khu (ATK) huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 1472/BGDĐT-QLCL ngày 16/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018
UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tổng kết ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử eOffice 
Văn phòng UBND tỉnh có văn bản thông báo ý kiến của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018
Ngày 24/4/2018, Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh (Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch số 58/KH-BCĐ triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo năm 2018.
Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn thông báo ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình năm 2018
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
UBND tỉnh vừa chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện ngay và quyết liệt các nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh
Ngày 19/04/2018, Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 62-KH/TU tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của BCH TW khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. 
UBND tỉnh vừa chỉ đạo về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư (gọi tắt là Đề án 896), ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2018
Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa có công văn chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ngày 13/4/2018, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác phòng, chống bệnh sởi

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn