Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Bộ máy tổ chức

> Các đồng chí lãnh đạo:
1. Chánh Văn phòng: Phùng Quang Hội     
             ·        Điện thoại CQ: 02053 812102 
  
            ·        Điện thoại DĐ: 0913 278 992
 
            ·        Điện thoại NR:  02053 875086
 
            ·        Email: pqhoi@langson.gov.vn
 
2. Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Văn Quý
·         Điện thoại CQ: 02053 812 208       
·         Điện thoại DĐ: 
·         Điện thoại NR:
·         Email: hvquy@langson.gov.vn
 
3. Phó Chánh Văn phòng : Dương Văn Chiều     
·         Điện thoại CQ: 02053  815 068
  
·         Điện thoại DĐ: 0915 279 669
 
·         Điện thoại NR:  02053 500 167
 
·         Email: dvchieu@langson.gov.vn
 
 
4. Phó Chánh Văn phòng : Phạm Hùng Trường
         
    ·         Điện thoại CQ: 02053  818969
  
·         Điện thoại DĐ: 0912205336
 
·         Điện thoại NR:  
 
·         Email: phtruong@langson.gov.vn
 
> Các phòng, đơn vị trực thuộc:
 
 
Số TT
Tên đơn vị
Số điện thoại
1
Phòng Hành chính – Quản trị
3815 458
2
Phòng Tổng hợp
3812 127
3
Phòng Nội chính
3813 061
4
Ban Tiếp công dân
3814 698
5
Phòng Kinh tế Tổng hợp
3812 751
6
Phòng Kinh tế chuyên ngành
3812 129
7
Phòng Khoa giáo - Văn xã
3812 150
8 Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính 3810 187
 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

Số TT
Tên đơn vị
Số điện thoại
1
Trung tâm Tin học-Công báo
3812 959
2
Nhà khách A1
3812 221
 
 
 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn