Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (135/GM-UBND ngày 24/4/2018).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và

tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

         

 

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, với nội dung cụ thể sau:

1. Thành phần

a) Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (theo Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn) và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

b) Tại phòng họp trực tuyến các huyện, thành phố

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;

- Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố và Trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, phường, thị trấn (do UBND huyện, thành phố chủ động mời).

2. Nội dung

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00, thứ Sáu, ngày 27/4/2018.

4. Phân công thực hiện

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chuẩn bị dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 và các tài liệu khác có liên quan; in, phát tài liệu tại điểm cầu UBND tỉnh, đồng thời gửi bản điện tử cho UBND các huyện, thành phố trước ngày 25/4/2018 để in phục vụ họp;

 

- UBND các huyện, thành phố đảm bảo thành phần dự họp; chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến; chủ động liên hệ với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp nhận tài liệu phiên họp;

- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo) chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo phục vụ Hội nghị.

Các điểm cầu bố trí cán bộ kỹ thuật để phối hợp thực hiện, thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền vào 15 giờ 00 ngày 26/4/2018 và thử lại vào 7 giờ 00 ngày 27/4/2018.

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn