Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự Hội nghị công bố Quyết định Kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2018 tại tỉnh Lạng Sơn (138/GM-UBND ngày 27/4/2018).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị công bố Quyết định Kiểm tra thực hiện kết luận,

kiến nghị kiểm toán năm 2018 tại tỉnh Lạng Sơn

 

 

Thực hiện Công văn số 139/KVX-TH ngày 23/4/2018 của Kiểm toán nhà nước khu vực X về việc công bố Quyết định kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2018 tại tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh mời các sở, ngành, đơn vị tham dự Hội nghị cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đoàn Kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đơn vị: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Văn Lãng, UBND thành phố Lạng Sơn.

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 02/5/2018 (thứ Tư).

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Nội dung: Công bố Quyết định kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2018 tại tỉnh Lạng Sơn.

5. Giao nhiệm vụ

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu, báo cáo để phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh làm việc tại Hội nghị (Tài liệu gửi về UBND tỉnh chậm nhất vào lúc 8 giờ ngày 02/5/2018)

- Các sở, ban, ngành, đơn vị tham gia Hội nghị chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các đồng chí thuộc thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn