Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Đề Thám, huyện Tràng Định (140/GM-UBND ngày 27/4/2018).

GIẤY MỜI

Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới

tại xã Đề Thám, huyện Tràng Định

 

 

Thực hiện Chương trình công tác, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Đề Thám, huyện Tràng Định với nội dung cụ thể sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.

- Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Tràng Định, xã Đề Thám và Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn thuộc xã Đề Thám.

2. Thời gian, địa điểm:

Từ 8 giờ 00 ngày 02/5/2018 (thứ Tư): Đoàn kiểm tra tập trung tại khu vực trung tâm xã Đề Thám để kiểm tra thực tế một số công trình, dự án thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, sau đó làm việc tại trụ sở UBND xã Đề Thám (dự kiến từ 9 giờ 00 cùng ngày).

3. Nội dung: Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới của huyện Tràng Định và xã Đề Thám.

4. Phân công chuẩn bị:

- UBND huyện Tràng Định:

+ Chuẩn bị báo cáo chung về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra; mời các thành phần liên quan của huyện dự họp kết luận;

+ Chỉ đạo UBND xã Đề Thám: Chuẩn bị báo cáo chi tiết tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; bố trí địa điểm họp và mời các thành phần của xã dự họp kết luận.

- Các thành phần tham dự chuẩn bị các nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị.

5. Bố trí phương tiện phục vụ công tác:

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng);

- Các đơn vị được giao bố trí 01 xe 07 chỗ ngồi để phục vụ công tác, cụ thể:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông đi chung xe do Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo và phóng viên: Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Lạng Sơn đi chung xe do Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí;

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đi chung xe do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí.

- Các thành phần sở, ngành tỉnh chủ động liên hệ xe, tự thống nhất thời gian, địa điểm xuất phát bảo đảm lịch trình làm việc.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn