Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc đăng ký tham gia thực hiện chính sách “Chính quyền đảm bảo cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại” (1468/VP-KTTH, ngày 28/4/2018)

 

                                   Kính gửi:

                                                  - Sở Tài chính;

                                                  - Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn.

 

Xem xét Công văn số 538/NHNo-TD ngày 23/4/2018 của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Lạng Sơn về việc đăng ký tham gia và cam kết đủ nguồn vốn thực chính sách với UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Giao Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn) chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh để bổ sung Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tham gia thực hiện chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016– 2020”; thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2018.

- Giao Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn chủ động hỗ trợ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Lạng Sơn các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện chính sách đảm bảo hiệu quả.

Công văn số 538/NHNo-TD được gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn