Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (1471/VP-KTN, ngày 28/4/2018)

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Thực hiện Công văn số 2629/BKHĐT-KTĐN ngày 24/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản góp ý của UBND tỉnh; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 03/5/2018.

(Công văn số 2629/BKHĐT-KTĐN ngày 24/4/2018 gửi kèm qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn