Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật về đầu tư công (1472/VP-KTN, ngày 28/4/2018)

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Thực hiện Công văn số 552/TTg-KTTH ngày 24/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp, dự thảo báo cáo, đề xuất của UBND tỉnh theo nội dung yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn nêu trên, hoàn thành trước ngày 09/5/2018.

(Công văn số 552/TTg-KTTH ngày 24/4/2018 gửi kèm qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn