Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (1473/VP-KGVX, ngày 28/4/2018)

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thực hiện Quyết định số 1236/QĐ-BVHTTDL ngày 10/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 05/2018.

(Gửi kèm theo Quyết định số 1236/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn